Derzsi Ákos
Derzsi Ákos
senator

Comisii

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială este una dintre structurile interne de lucru a Senatului, constituită în scopul pregătirii activităţii de legiferare, pentru realizarea funcţiei de control parlamentar, precum şi pentru îndeplinirea altor sarcini primite de la Biroul permanent sau de la plenul Senatului, în domeniul său de activitate.

 Comisia îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii :

a) raporturi de muncă;

b) politici salariale;

c) securitatea şi igiena muncii;

d) protecţie, asistenţă şi securitate socială;

e) protecţia socială a şomerilor, ocuparea forţei de muncă şi formarea profesională;

f) protecţia specială a persoanelor cu handicap;

g) finanţarea protecţiei sociale;

h) parteneriatul şi dialogul social;

i) instrumente bilaterale şi multilaterale în domeniul politicilor sociale;

j) pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

k) nivel de trai şi calitatea vieţii;

l) piaţa muncii;

m) protecţia familiei;

n) drepturi reparatorii acordate prin legi speciale;

o) alte domenii stabilite de către Biroul permanent sau plenul Senatului.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități este structura internă de lucru a Senatului, constituită în scopul pregătirii activităţii de legiferare, pentru realizarea funcţiei de control parlamentar, precum şi pentru îndeplinirea altor atribuții, la sesizarea Biroului permanent sau potrivit hotărârilor  Senatului, în domeniul său de activitate.

Comisia are următoarele atribuții:

  1. Examinează proiecte și propuneri legislative care vizează drepturile omului, ale minorităților naționale și ale cultelor religioase, în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor;
  2. Solicită rapoarte, informații și documente de la autoritățile publice;
  3. Efectuează anchete parlamentare la solicitarea Biroului permanent, căruia îi prezintă raport;
  4. Controlează modul în care ministerele de resort și celelalte organe ale administrației publice respectă drepturile omului, ale minorităților naționale și ale cultelor religioase, în domeniile lor specific de activitate;
  5. Dezbate și hotărăște asupra altor probleme transmise de Biroul permanent;
  6. Invită să participe la dezbateri specialiști sau reprezentanți ai autorităților publice;
  7. Constituie, din proprie inițiativă sau la solicitarea Biroului permanent, subcomisii și stabilește competența și sarcinile acestora.

Uniunea Interparlamentară este organizaţia internaţională a parlamentelor lumii (Articolul 1 din Statutul UIP), a fost creată în anul 1889 şi a reprezentat primul for permanent de negocieri politice multilaterale. Astăzi, UIP este forumul global al dialogului, cooperării şi acţiunii parlamentare în sprijinul păcii şi cooperării şi al consolidării democraţiei reprezentative.

În acest scop, UIP: încurajează contactele, coordonarea şi schimburile de experienţă între parlamente şi membrii acestora; examinează teme de interes internaţional şi îşi exprimă punctele de vedere cu privire la acestea, cu accent pe rolul şi contribuţia parlamentelor şi a parlamentarilor; contribuie la apărarea şi promovarea drepturilor omului; facilitează o mai bună cunoaştere a modului în care funcţionează instituţiile reprezentative; susţine consolidarea şi dezvoltarea mijloacelor lor de acţiune.

Principalele domenii de activitate ale UIP sunt: democraţia reprezentativă; pacea şi securitatea internaţională; dezvoltarea durabilă; drepturile omului şi dreptul internaţional umanitar; femeile în viaţa politică.